Polityka Prywatnosci

Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679

W ramach niniejszej polityki prywatności firma IVM Chemicals srl, zgodnie z art. 4 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „Rozporządzeniem UE”), pragnie poinformować wszystkie osoby odwiedzające tę stronę internetową o sposobie wykorzystywania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Definicje

„Dane osobowe” (zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia UE 2016/679) oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„Przetwarzanie” (zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia UE 2016/679) oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Kim jest administrator danych? I jak mogę się z nim skontaktować?

Nazwa firmy: IVM Chemicals srl

Adres siedziby: Via T. Tasso, n. 10, 20123 Mediolan (MI) – Włochy

Adres siedziby operacyjnej: Viale della Stazione, n. 3, 27020 Parona (PV) – Włochy

Telefon kontaktowy: +39 0384 25441

E-mail kontaktowy: privacy@ivmchemicals.com

Przetwarzanie danych klientów i danych kontaktowych

Zebrane dane osobowe

Zebrane dane osobowe zasadniczo dotyczą:

Cel przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

 1. wypełnianie obowiązków przewidzianych w przepisach ustawowych, wykonawczych, w prawodawstwie wspólnotowym lub w przepisach wydanych przez władze oraz organy nadzoru i kontroli (np. organ nadzoru w zakresie odpowiedzialności administracyjnej podmiotów, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) w odniesieniu do istniejącego i/lub przyszłego stosunku prawnego i/lub w każdym razie z nim związanych.
 2. realizacja, zarządzanie organizacyjne umowami, również w odniesieniu do umów przedwstępnych, istniejących umów lub zamówień/zleceń, a tym samym nawiązywanie, zarządzanie i wykonywanie relacji z osobą, której dane dotyczą (np. wykonywanie operacji na podstawie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą);
 3. dochodzenie i obrona własnych praw, w tym w związku z oszustwami lub odzyskiwaniem należności;
 4. wszelka zewnętrzna współpraca zawodowa w celu wypełnienia zobowiązań prawnych;
 5. wewnętrzne analizy statystyczne w postaci zagregowanej;
 6. w odniesieniu do danych zbieranych za pośrednictwem strony z informacjami kontaktowymi, dotyczących klientów, lecz także osób nie będących klientami, firma IVM Chemicals srl przetwarza dane osoby, której dane dotyczą, za pomocą narzędzi elektronicznych i ewentualnie papierowych, aby udzielić odpowiedzi na złożone przez Państwa wnioski lub pytania, rozwiązać problemy związane z naszymi aktywami i otrzymać przydatne porady mające na celu ulepszenie naszej oferty.

Poniżej, dla każdego z określonych powyżej celów, wyszczególniono podstawę prawną, kategorie danych, kategorie danych osobowych i związany z nimi okres przechowywania:

Dla wszystkich celów wymienionych powyżej, kategoria odbiorców jest taka sama i jest opisana poniżej *.

*Kategorie odbiorców

W związku ze wskazanymi celami dane mogą być przekazywane następującym wskazanym poniżej podmiotom i/lub kategoriom podmiotów lub mogą być przekazywane firmom i/lub osobom w krajach UE, które świadczą usługi, w tym usługi zewnętrzne, w imieniu administratora danych. Wśród nich** wskazane są, dla większej przejrzystości i wyłącznie tytułem przykładu, różne ich rodzaje:

(**) Lista zewnętrznych odbiorców/podmiotów przetwarzających wraz z dodatkowymi danymi przydatnymi do identyfikacji jest dostępna u administratora danych.

Przekazywanie danych do państw trzecich spoza UE

Firma IVM Chemicals srl nie przekazuje danych osobowych na terytorium państw poza UE.

Okres przechowywania

Prosimy o zapoznanie się z okresem przechowywania danych osobowych podanym w rozdziale Cel przetwarzania danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych objętych niniejszą polityką, ma prawo do skorzystania z poniższych praw przewidzianych w Rozporządzeniu UE:

Z praw tych można skorzystać zgodnie z treścią Rozporządzenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [privacy@ivmchemicals.com].

Firma IVM Chemicals srl, zgodnie z art. 19 Rozporządzenia UE, zawiadamia odbiorców, którym zostały przekazane dane osobowe, o ewentualnym wnioskowanym sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, o ile jest to możliwe.

Jeżeli podstawą prawną celu przetwarzania realizowany przez firmę IVM Chemicals srl jest zgoda, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [privacy@ivmchemicals.com]. Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia UE, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej prawa zostały naruszone, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat praw i korzystania z nich można znaleźć na stronie internetowej Prawa osoby, której dane dotyczą

Obowiązkowe udostępnianie danych osobowych

Należy pamiętać, że jeżeli podstawą prawną celów przetwarzania danych jest zobowiązanie prawne lub umowne (lub nawet przedumowne), osoba, której dane dotyczą, musi koniecznie dostarczyć wymagane dane.

W przeciwnym razie, Administrator danych nie będzie mógł realizować konkretnych celów przetwarzania.

Firma nie korzysta z żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej, skomputeryzowanej i telematycznej oraz umieszczane w odpowiednich bazach danych (klientów, użytkowników itp.), do których będą mieć dostęp, a zatem będą mogli zapoznać się z nimi, pracownicy wyraźnie wyznaczeni przez administratora danych jako podmioty przetwarzające dane i inspektorzy ochrony danych, którzy będą mogli przeprowadzać czynności z zakresu konsultacji, wykorzystywania, przetwarzania, porównywania oraz wszelkie inne stosowne czynności, w tym również zautomatyzowane, zgodnie z przepisami prawa niezbędnymi dla zapewnienia między innymi poufności i bezpieczeństwa danych, a także dokładności, aktualizacji i przydatności danych w odniesieniu do zgłoszonych celów.

Przetwarzanie danych istotnych do celów nawigacji

Systemy informatyczne i procedury software odpowiedzialne za działanie tej strony internetowej pobierają w trakcie normalnego działania niektóre dane osobowe, których przekazywanie wynika z korzystania z internetowych protokołów komunikacyjnych.

Chodzi o informacje, które nie są gromadzone w celu ich powiązania z określonymi osobami, lecz o dane, które ze względu na swój charakter mogłyby, na skutek ich obróbki i powiązania z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, umożliwić zidentyfikowanie użytkowników.

Wśród informacji, które mogą być zbierane, znajdują się adresy IP, rodzaj używanej przeglądarki lub systemu operacyjnego, adresy w formacie URI (Ujednolicony Identyfikator Zasobów), nazwa domeny i adresy stron internetowych, z których użytkownik uzyskał dostęp lub z których wyszedł (strony odsyłające/wychodzące), czas, w którym żądanie zostało złożone na serwerze, zastosowana metoda i informacje o uzyskanej odpowiedzi, dodatkowe informacje na temat nawigacji użytkownika na stronie (patrz również punkt dotyczący plików cookies) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego.

Te same dane mogłyby być również wykorzystane do identyfikacji i ustalenia odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek przestępstw komputerowych popełnionych ze szkodą dla strony internetowej.

Zawiadomienie dotyczące osób małoletnich poniżej 16 roku życia

Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia nie mogą podawać danych osobowych. Firma IVM Chemicals srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne zbieranie danych osobowych, jak również za fałszywe oświadczenia złożone przez osobę niepełnoletnią, a w każdym przypadku, jeżeli wykorzystanie takich danych zostanie rozpoznane, firma IVM Chemicals srl ułatwi prawo dostępu i prawo usuwania danych opiekunowi prawnemu lub osobom sprawującym władzę rodzicielską.

Wykonywanie praw przez osobę, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych objętych niniejszą polityką, ma prawo do skorzystania z poniższych praw przewidzianych w Rozporządzeniu UE:

Powyższy opis nie zastępuje tekstu cytowanych w nim artykułów, które są w pełni przywołane i do których należy się odnieść w celu ich pełnego odczytania Odniesienia normatywne dotyczące praw osoby, której dane dotyczą

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej prawa zostały naruszone, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadami wskazanymi przez ten organ, pod następującym adresem internetowym :

Organ nadzorczy.

Dodatkowe informacje na temat praw osób, której dane dotyczą, przewidzianych przez organ nadzorczy znajdują się na stronie internetowej Odniesienia normatywne dotyczące praw osoby, której dane dotyczą

Modyfikacje i aktualizacje

Niniejsza polityka zawiera datę ostatniej aktualizacji w nagłówku.

Firma IVM Chemicals srl może również wprowadzać zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszej polityki prywatności w wyniku wszelkich późniejszych zmian i/lub uzupełnień legislacyjnych.

Odniesienia normatywne dotyczące praw osoby, której dane dotyczą

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. cele przetwarzania;
  2. kategorie odnośnych danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
 3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 16

Prawo do sprostowania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.  Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 1. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 2. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

Artykuł 19

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.  Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Artykuł 22

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
  1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;
  2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
  3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
 4. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.